نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 290,543 91.32 949,245 98.43 882,435 98.79 877,482 98.7
اوراق مشارکت 5,951 1.87 1,047 0.11 0 0 0 0
سپرده بانکی 10,584 3.33 4,259 0.44 2,381 0.27 5,950 0.67
وجه نقد 1,656 0.52 30 0 30 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,413 2.96 9,803 1.02 8,357 0.94 5,600 0.63
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 160,135 50.33 469,201 48.65 445,129 49.84 458,368 51.56