بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 34,951 71.08 110,315 80.56 129,358 83.2 120,034 73.02
اوراق مشارکت 8,684 17.66 17,449 12.74 11,742 7.55 11,985 7.29
سپرده بانکی 1,948 3.96 2,070 1.51 3,536 2.27 907 0.55
وجه نقد 1,461 2.97 288 0.21 145 0.09 30 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,130 4.33 6,821 4.98 10,688 6.87 31,424 19.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,486 39.63 60,688 44.32 68,333 43.95 69,787 42.45