بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 28,344 68.33 85,638 76.14 94,927 73.04 103,329 76.72
اوراق مشارکت 7,916 19.08 18,103 16.1 30,447 23.43 29,280 21.74
سپرده بانکی 1,937 4.67 6,121 5.44 2,832 2.18 229 0.17
وجه نقد 1,564 3.77 30 0.03 30 0.02 30 0.02
سایر دارایی ها 1,719 4.14 2,578 2.29 1,733 1.33 1,818 1.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,874 38.27 45,996 40.9 54,441 41.89 58,497 43.43