بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 25,156 67.75 79,033 85.8 84,241 83.13 72,952 70.24
اوراق مشارکت 6,919 18.63 6,829 7.41 6,317 6.23 6,682 6.43
سپرده بانکی 1,687 4.54 2,854 3.1 6,392 6.31 22,794 21.95
وجه نقد 1,649 4.44 28 0.03 30 0.03 30 0.03
سایر دارایی ها 1,723 4.64 3,372 3.66 4,358 4.3 1,401 1.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,045 37.82 37,475 40.68 41,837 41.28 40,117 38.63