بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه مجمع افزایش سقف مشارکت هر سرمایه گذار 1398/04/12
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/02/07 تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار 1398/02/21
تغییر کارمزد مدیر 1397/10/11 1397/11/10
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/07/03 مبنی بر تغییر رکن متولی 1397/09/25
اسامی حاضرین در مجمع صندوق پاداش سرمایه پارس تاریخ 1397/09/17 1397/09/17
مجمع مورخ 1397/02/19 1397/04/27
مجمع مورخ 96/09/22 1396/10/18
صورتجلسه مجمع 1396/09/20
تغییر آدرس محل صندوق 1396/07/22
تغییر هزینه نرم افزار مجمع مورخ 96/05/21 1396/06/15
مجمع تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق پاداش سرمایه پارس و حدود اختیار آنها 1396/03/20
تغییر آدرس صندوق 1396/02/16
مجمع تغیر حسابرس و ادامه فعالیت صندوق 1396/01/12