نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه مجمع مورخ 1400/02/18 (اصلاح شده) 1400/03/02
تصميمات مجمع مورخ 1400/02/22 (تغییر هزینه های ارکان) 1400/02/22
حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/22(تغییر هزینه های ارکان) 1400/02/22
دعوت به مجمع صندوق پاداش سرمایه پارس مورخ 1400/02/22 1400/02/20
حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/18(تصويب اساسنامه جديد صندوق-اضافه شدن رکن بازارگردان-تغيير مدت فعاليت صندوق) 1400/02/20
تصميمات مجمع مورخ 1400/02/19 (تصويب اميدنامه جديد صندوق) 1400/02/20
تصميمات مجمع مورخ 1400/02/18 (تصويب اساسنامه جديد صندوق-اضافه شدن رکن بازارگردان-تغيير مدت فعاليت صندوق) 1400/02/20
حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/19 (تصویب امیدنامه جدید) 1400/02/20
دعوت به مجمع صندوق پاداش سرمایه پارس مورخ 1400/02/19 تصویب امید نامه جدید صندوق 1400/02/20
دعوت به مجمع صندوق پاداش سرمایه پارس مورخ 1400/02/18 1400/02/15
صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 1399/10/23 1399/12/18
صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ 1399/10/22 1399/12/18
صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/10/24 1399/11/21
صورت جلسه مجمع سالانه 1399/11/21
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 1399/11/14 مبنی بر تغییر آدرس صندوق 1399/11/19
اسامی حاضرین در مجمع سالانه منتهی به 99/06/31 صندوق پاداش سرمایه پارس مورخ 99/10/24 1399/10/24
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق پاداش سرمایه پارس 1399/10/14
دعوت به مجمع 1399/07/14
دعوت به مجمع تغییر آدرس 1399/06/12
صورت جلسه پاداش سرمایه پارس مورخ 13990106 1399/02/17
ثبت صورت جلسه مجمع مورخ1398/12/07 1398/12/26
دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق پاداش سرمایه پارس 1398/11/27
افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/09/30 1398/10/10
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/27 1398/10/08
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/16 1398/10/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق پاداش سرمایه پارس 1398/09/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1398/09/16
صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق پاداش سرمایه پارس 1398/09/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 1398/09/04
صورت جلسه مجمع افزایش سقف مشارکت هر سرمایه گذار 1398/04/12
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/02/07 تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار 1398/02/21
تغییر کارمزد مدیر 1397/10/11 1397/11/10
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/07/03 مبنی بر تغییر رکن متولی 1397/09/25
اسامی حاضرین در مجمع صندوق پاداش سرمایه پارس تاریخ 1397/09/17 1397/09/17
مجمع مورخ 1397/02/19 1397/04/27
مجمع مورخ 96/09/22 1396/10/18
صورتجلسه مجمع 1396/09/20
تغییر آدرس محل صندوق 1396/07/22
تغییر هزینه نرم افزار مجمع مورخ 96/05/21 1396/06/15
مجمع تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق پاداش سرمایه پارس و حدود اختیار آنها 1396/03/20
تغییر آدرس صندوق 1396/02/16
مجمع تغیر حسابرس و ادامه فعالیت صندوق 1396/01/12