نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1399(حسابرسی شده) 1400/03/19
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت ماه 1400 1400/03/09
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1400/01/31(اصلاح شده) 1400/02/08
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1400/01/31 1400/02/04
گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 1400/02/04
صورت مالي شش ماهه منتهي به 1399/12/30(حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/12/30 1400/01/07
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/11/30 1399/12/05
صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1399/06/31 1399/11/07
صورت های مالی سالانه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/11/07
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1399/11/07
صورت های مالی سالانه اصلاح شده منتهی به 1399/06/31 1399/11/06
صورت مالي سه ماهه منتهي به 1398/09/30 1399/11/06
صورت مالي سه ماهه منتهي به 1399/09/30 1399/11/06
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/10/30 1399/11/06
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/09/30 1399/10/06
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/07/30 1399/08/11
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/06/31 1399/07/08
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/05/31 1399/06/03
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/04/31 1399/05/11
صورت مالي نه ماهه منتهي به 1399/03/31 1399/04/29
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/02/24
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/01/31 1399/02/09
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 30 اسفند ماه 1398 1399/01/05
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت جلسه صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/09/27 1398/11/12
افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 1398/06/31 1398/08/19
دعوت به مجمع جهت تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1398/08/19
افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/07/31 1398/08/01
صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
گزارش عملکرد سالانه صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/06/31 1398/07/24
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1397/12/29 1398/07/16
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) 1398/07/16
افشای پرتفوی صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/06/31 1398/07/09
صورت مالی صندوق پاداش سرمایه پارس برای دوره نه ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) 1398/06/24
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13980531 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1398/06/09
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد نه ماه منتهی به 31 خرداد صندوق پاداش سرمایه پارس 1398/04/29
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 صندوق پاداش سرمایه پارس 1398/03/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13980131 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1398/02/10
صورت مالی صندوق پاداش سرمایه پارس برای دوره شش ماه منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
گزارش عملکرد شش ماه صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس منتهی به 13971229 1398/01/07
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13971030 صندوق پاداش سرمایه پارس 1397/11/10
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه پارس30 09 1397 1397/10/26
اطلاعات صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/24
صورت مالی سال مالی 1397/06/31 1397/10/23
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970931 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1397/10/09
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به تاریخ 1397/08/30 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1397/09/07
اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) 1397/08/19
افشای پرتفوی ماهانه مهر منتهی به 1397/07/30 1397/08/06
صورت مالی صندوق پاداش سرمایه پارس منتهی به 31شهریور 1397 1397/07/28
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/28
افشای پرتفوی شهریور صندوق پاداش سرمایه پارس 1397/07/10
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه پارس 31 05 1397 1397/06/10
افشا پرتفو صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس-13970431 1397/05/10
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه پارس31 03 1397 1397/04/30
صورت مالی صندوق پاداش سرمایه پارس-13970331 1397/04/30
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس برای دوره منتهی به 31خرداد ماه97 1397/04/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس.pdfمنتهی به 31اردیبهشت 97 1397/03/09
صورت مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/25
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1397/02/10
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
صوتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/26
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه پارس 1396/09/30 1396/10/26
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس 1396/10/16
گزارش عملکرد 1396/06/31 1396/07/30
صورتهای مالی منتهی به 1396/06/31 1396/07/29
(1) اطلاعات صورتهای مالی برای دوره هفت ماه و پنج روزه منتهی به 31 03 1396 1396/05/03
(2) اطلاعات صورتهای مالی برای دوره هفت ماه و پنج روزه منتهی به 31 03 1396 1396/05/03
اطلاعات صورتهای مالی برای دوره هفت ماه و پنج روزه منتهی به 31 03 1396 1396/05/03
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 اسفند 1395 ح (2) 1396/03/02
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارسمنتهی به 30 اسفند 1395 ح (1) 1396/03/02
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04