بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/23
کل خالص ارزش دارائی ها 131,192,245,140 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,146,927 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,145,983 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,187,726 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 41,689

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/08/26

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

enamad